Catch the Erasmus+ Internship opportunities with European Internship Consortia

Hand Mockup

About Us

Who We Are ?

EUROPEAN INTERNSHIP CONSORTIA has been established by 8 partner institutions including Istanbul Kültür University as the coordinator institution (Istanbul Şehir University, Üsküdar University, Kadir Has University, Sabancı University, Istanbul Chamber of Industry, Turkish Informatics Foundation, Turkish Cultural Foundation–AFS) within the scope of “Mobility Project for Higher Education Students and Staff” under the “Erasmus+ Learning Mobility of Individuals” (Key Action 1) within the ERASMUS+ Programme which is funded by the European Commission and Turkish Republic, and will continue between the years of 2014-2020.

Objectives

European Internship Consortia will support internship mobility of university students and mobility of academic/administrative university staff within the framework of Erasmus+ Programme. Ultimate objective of European Internship Consortia is to develop a cooperation culture between industry, universities, non-governmental organizations and professional representatives which will in turn contribute to the objectives of increasing employment of skilled workforce and modernization of higher education within the scope of the common objectives of Vision 2023 and Europe 2020

Our Platfrom

Communicating with similar Consortias in Europe and providing transfer of experiences and good practice examples between Consortias within the scope of cooperation, and thus strengthening the university-industry cooperations at international level, Establishing a practical and functional frame for the cooperations established between higher education institutions and industry within the scope of internship mobility, and providing transfer of the experiences gained within this cooperations framework to universities through updating curricula and/or developing new curricula.

USEFUL DOCUMENTS

Announcements

2019-2020 Avrupa Staj Konsorsiyumu kapsamında Erasmus Staj Hareketliliği için başvurular açılmıştır.

Erasmus Staj Hareketliliği için minimum süre 2 ay olup, öğrencilerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimleri süresince 12’şer ay Erasmus Öğrenci Hareketliliklerinden faydalanma hakları bulunmaktadır. Staj Hareketliliğinin tamamlanması için gereken son tarih ise 31 Mayıs 2021'dir. Başvurularınızı Üniversitenizin Erasmus web sitesi üzerinden kayıt olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Son Başvuru Tarihi: 29/11/2019

Başvuru için:

Üsküdar Üniversitesi

Kadir Has Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi

İstanbul Kültür Üniversitesi

İstanbul Şehir Üniversitesi

 

Başvuru Aşamaları:

 1. Aşama: Başvuru Belgelerinin Teslim Edilmesi:
  • Başvuru iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek olup başvuru formlarının teslim edileceği ilk aşama için son başvuru tarihi 29/11/2019’dur. Başvuru formları Konsorsiyum Kurum Temsilcilerine veya ilgili Üniversitenin Erasmus Ofisine iletilmelidir. Başvuru formları hakkında detaylı bilgi Başvuru Belgeleri başlığı altında yer almaktadır.
 2. Aşama: Kabul Belgesinin Teslim Edilmesi: 28 Şubat 2020
  • İlk aşamada başvuru kriterlerini, yabancı dil kriterini ve Erasmus notu kriterini başarı ile sağlayan öğrenciler, ikinci aşamada 28 Şubat 2020 Cuma gününe kadar staja gideceği kurumun kabul belgesini teslim etmek zorundadır. (Yerleştirme aşamasında Konsorsiyumun öğrencilere sağlayacağı destek hakkında ikinci aşamaya geçen öğrenciler ayrıca bilgilendirilecektir.)
  • Yerleştirilmeye hak kazandığı halde kabul mektubu teslim etmemiş olan öğrencilerimiz başvurularını tamamlamamış sayılacakları için 29 Şubat tarihi itibariyle yerleştirilme hakkı son bulacaktır.
  • Kabul Belgesi için tıklayınız.

Başvuru Kriteri:

- Başvuruların uygunluğu, Ulusal Ajans tarafından belirlenen minimum genel not ortalaması kriteri üzerinden kontrol edilir.

 • Ön lisans/Lisans: 2.20/4.00
 • Lisansüstü: 2.50/4.00

- Minimum başvuru kriterlerine sahip olan öğrencilerin 1. Aşamayı başarı ile tamamlayabilmeleri için kayıtlı oldukları Yükseköğretim Kurumunun Yabancı Dil ve Erasmus Notu kriterlerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

- Bununla birlikte başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar da dikkate alınır:

· Aynı eğitim seviyesinde daha önce Erasmus Programına katılım: Her bir önceki katılım için -10 puan

· Dezavantajlı öğrenciler (Sağlık durumu ile ilgili doktor raporunu, başvuru formu ile birlikte sunması halinde): +10 puan

·         Şehit ve gazi çocuklarına: +15 puan

· Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe gidilmesi halinde: -10 puan

·  2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere: +10 puan

 

Başvuru Belgeleri:

Öğrenciler, başvuru belgelerini kayıtlı oldukları Üniversitenin konsorsiyum temsilcisine teslim etmelidir. (Konsorsiyum temsilcileri için Üniversiteniz ile iletişime geçin.)

Başvuru Formu (Başvuru formu online olarak doldurulup çıktısı alındıktan sonra imzalanmalı. Başvuru formu için Üniversitenizin web sitesini ziyaret ediniz.)

Europass formatında CV* (Europass formatı için tıklayınız.)

Resmi Transkript* (Öğrenci İşleri Direktörlüğü'nden alınmış, onaylı olmalıdır)

1 Resim*

* Başvuru formu doldurulurken, diğer başvuru evraklarının elektronik versiyonu forma yüklenmelidir.

Başvurular Erasmus Notu üzerinden değerlendirilecektir.

 • Erasmus Notu: %50 GNO + %50 YABANCI DİL NOTU

Erasmus Notu

Üniversitelerin yabancı dil değerlendirme koşulları için tıklayınız & Konsorsiyum Kurum Temsilcisi ile iletişime geçiniz;

Üsküdar Üniversitesi

Kadir Has Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi

İstanbul Kültür Üniversitesi

İstanbul Şehir Üniversitesi

 

- Mezun durumunda olan öğrencilerimiz de mezun olmadan önce başvuru yaptıklarında hareketlilikten faydalanabilirler. Ancak kazanılan staj hakkının mezuniyeti takiben 12 ay içerisinde tamamlanmış olması gerekmektedir.

Within the scope of the 2019-2020 European Internship Consortium, applications for Erasmus Internship Mobility were opened.

 

The minimum period for Erasmus Internship Mobility is 2 months and students have the right to benefit from Erasmus Student Mobility for 12 months during their two-year degree, undergraduate, graduate and doctoral studies.The deadline to complete the mobility is 31 May 2021. You can register your applications through the Erasmus website of your University.

Deadline for Application: 29/11/2019

 

Application Stages:

Stage 1: Submission of Application Documents:

 

The application will be carried out in two stages and the deadline for submission of the application forms is 29/11/2019. Application forms should be communicated to the Consortium Institution Representatives or the Erasmus Office of the relevant University. Detailed information about the application forms is available under the title of Application Documents.

 

 

Stage 2: Submission of the Certificate of Acceptance: 28th of February 2020

 

 1. In the first stage, the students who successfully fulfill the application criteria, the foreign language requirement and the Erasmus grade criterion must submit a certificate of acceptance from the institution to which they will be intern until 28th of February 2020 on Friday.

 

 1. The students who pass the second phase successfully about the support provided by the Consortium in the placement phase will be informed. Students who have not submitted the letter of acceptance even though they are entitled to the placement will be entitled to be placed on 28th of February as they will not be considered to have completed their applications.

 

 1. Click for Certificate of Acceptance.

 

Application Criteria:

 

The suitable of applications is checked by the minimum average grade criterion determined by the National Agency.

• Associate Degree: 2.20 / 4.00

• Graduate: 2,50 / 4,00

 

Students who succeed minimum application requirements must fulfill the requirements of Foreign Language and Erasmus Grade of Higher Education Institution which they are registered in order to successfully complete Stage 1.

 

the conditions to be taken into consideration:

 

• Participation in the Erasmus + program before the same level of education: For every previous attendance -10 points

• disadvantaged students (the doctor's report about health status, if the offer together with the application form): +10 points

• Martyrs’ and Veterans’ relatives: +15 points

• In case of mobility in the country of origin: -10 points

• Under the 2828 coded law of Social Work, studetns whose needed protection, care or sheltering: +10 points

 

 

Application Documents:

 

Students must submit their application documents to the consortium representative of the University where they are registered. (For Consortium Representatives please contact with your University.)

1. Application Form Application Form (Application form must be completed online and signed after printing. For application form, please visit the University website.)

2. CV in Europass format (Click for Europass format)

3. Transcript *(Must be approved by the Registrar's Office)

4. Picture 1

 

* When filling out the application form, the electronic version of the other documents should be uploaded to the application page of the relevant University’s.

Applications will be evaluated on Erasmus Grade.

• Erasmus Grade: 50% GNO + 50% FOREIGN LANGUAGE

Students who have previously attended Erasmus Education and / or Internship Mobility will have 10 points deduction from Erasmus Grade.

Erasmus Grade

Click here for the conditions of foreign language assessment of universities & contact the Consortium Institution Representative;

 

1. İstanbul Kültür University

2. İstanbul Şehir University

3. Kadir Has University

4. Üsküdar University

5. Sabancı University

 

- Graduated students may also benefit from mobility if they apply before graduation. However, the internship mobility must be completed within 12 months after graduation.

Avrupa Staj Konsorsiyumu Personel Hareketliliği Başvuruları

Değerli  Konsorsiyum Ortaklarımızın Akademik ve İdari personelleri,

 

2018-2019 proje dönemi kapsamında Avrupa Staj Konsorsiyumu Personel Ders Verme ve Eğitim Alma hareketliliği için başvuru dönemi açılmıştır.

 

Avrupa Staj Konsorsiyumu Personel Ders Verme ve Eğitim Alma hareketliliği başvuruları, karşı kurumdan alınacak kabul yazısı (e-mail yeterlidir), başvuru formu ve öğretim planı/eğitim planı ile  bağlı bulundukları Üniversitelerde ki Konsorsiyum projesini yürüten ilgili birime yapılacaktır.

 

Personel hareketliliği gerçekleştirecek olan akademik ve idari personeller, öğrencilerimiz için staj yeri kazandırması durumunda Konsorsiyum Yönetim Kurulu kararı ile öncelik tanınacaktır.

 

*Hareketlilik süresi en geç 13 Mayıs 2019 tarihinde bitecek şekilde belirlenmelidir.

 

*Son Başvuru Tarihi 18 Mart 2019’dur.

 

Aşağıdaki hareketlilik başvuru evraklarını faydalı dokümanlar bölümünde bulabilirsiniz.

 

 •  Başvuru Formu,
 • Eğitim- Öğretim Plan

 

Saygılarımızla

Take the right step For Your Career With

the Erasmus Internship!

Contracted Institutions

Make a diffence In Your Future with Erasmus Internship!

author
ÜSKÜDAR UNIVERSITY

Üsküdar University, which is one of the successful universities that specializes on health sciences, was officially founded on 3rd March 2011. Its mission is to be a university contributing socio-economic and cultural structure of the country, providing educational and research facilities at the international level especially in the fields of science, health, tourism, history and cultural resource management; and considering natural, cultural, economic and social requirements and important position of our country, to be a pioneering and model university contributing to urban and regional development through high-quality and high-tech educational, training, research and application programs.

author
ISTANBUL KÜLTÜR UNIVERSITY

Istanbul Kültür University was founded in 1997 with 55 years of experience in education by Kültür College Education Foundation managed by educators working successfully in the field of education since 1930s. Istanbul Kültür University’s main purpose is to provide high-quality higher education and its mission is education, research and social responsibility. Istanbul Kültür University assumes the role of Coordinator of European Internship Consortia.

author
ISTANBUL CHAMBER OF INDUSTRY

Istanbul Chamber of Industry, driving its strength from its members’ contributions to the Turkish economy since its establishment, is one of the most powerful representatives of Turkish industry. It has carried out various, extensive, short/long term University-Industry Cooperation projects with many partners with the aim of supporting academic studies and economic development. Istanbul Chamber of Industry is also in close cooperation with chambers of industry in Europe, and is an essential part of Enterprise Europe Network that operates in more than 50, and mostly European, countries.

author
ISTANBUL ŞEHİR UNIVERSITY

Being risen with an academic pursuit which has directed the Foundation for Sciences and Arts since 1986, İstanbul Şehir University, was officially founded in 2008. In addition to being young and dynamic university, it has an encouraging approach to Erasmus Program and European Union projects on institutional level. Its mission is to seek for the good, the true and the beautiful; to understand the human being, the society and the nature; to share the knowledge gained from this search and comprehension with humanity.

author
KADİR HAS UNIVERSITY

Founded by Kadir Has Foundation in 1997, Kadir Has University, aims to create an environment of education, research, and discussion at the level of the best universities in the world. The central tenet of Kadir Has University’s philosophy is to produce students who are self-confident, who question, who consider all perspectives and evaluate them without prejudice, and who are open to national and international cooperation to see them as successful scholars, fulfilled individuals and leaders of the society.

author
SABANCI UNIVERSITY

Founded in 1996, Sabancı University, aims to be an innovative institution responsive to the needs of all our constituents through a participatory culture that embraces diversity and freedoms; to have an interdisciplinary educational infrastructure that will create and disseminate knowledge; and to become an international reference point for innovation in education and research. Its mission is to develop internationally competent and confident individuals, enriched with the ability to reflect critically and independently, combined with a strong sense of social responsibility; and to contribute to the development of science and technology on a global level, as well as disseminating the knowledge created to the benefit of the community.

author
TÜRKİYE BİLİŞİM VAKFI (TBV)

TBV, cooperating with institutions and countries in order for Turkey to achieve developed country standards and to accelerate its transition process into an information society, has maintained its mission in collaboration with the most prestigious 500 companies. TBV, as required for Turkey to be an information society, has been working to provide access to necessary information in a timely manner in order to make sound decisions; to teach effective use of information through any kind of training and to build an infrastructure for individuals and any kind of executives, either in public or private sector.

author
TÜRK KÜLTÜR VAKFI (TKV-AFS)

Türk Kültür Vakfı (TKV) was established in 1974 by a group of people who benefited from AFS Intercultural Programs or who supported the ideals of AFS. TKV, which aims to introduce young people to other cultures and countries, is an institution in the field of intercultural and non-formal learning. By the 1980s, TKV, has conducted exchange programs not only with the US but also with various countries of the World, such as Argentina, Canada, Denmark, Italy, Thailand, Russia, Japan and Australia. Thousands of high school students in Turkey has benefited from the ongoing AFS Intercultural Programs for more than 50 years.

author
author

2400

INTERNS

100

Company

5000

Applications

33

Countries