2019-2020 Erasmus+ Avrupa Staj Konsorsiyumu Hareketliliği Çağrısı

Erasmus Staj Hareketliliği için minimum süre 2 ay olup, öğrencilerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimleri süresince 12’şer ay Erasmus Öğrenci Hareketliliklerinden faydalanma hakları bulunmaktadır. Staj Hareketliliğinin tamamlanması için gereken son tarih ise 31 Mayıs 2021'dir. Başvurularınızı Üniversitenizin Erasmus web sitesi üzerinden kayıt olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Son Başvuru Tarihi: 29/11/2019

Başvuru için;

Başvuru Aşamaları;

1. Aşama Belgelerin Teslim Edilmesi

Başvuru iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek olup başvuru formlarının teslim edileceği ilk aşama için son başvuru tarihi 29/11/2019’dur. Başvuru formları Konsorsiyum Kurum Temsilcilerine veya ilgili Üniversitenin Erasmus Ofisine iletilmelidir. Başvuru formları hakkında detaylı bilgi Başvuru Belgeleri başlığı altında yer almaktadır.

2. Aşama: Kabul Belgesinin Teslim Edilmesi: 28 Şubat 2020

İlk aşamada başvuru kriterlerini, yabancı dil kriterini ve Erasmus notu kriterini başarı ile sağlayan öğrenciler, ikinci aşamada 28 Şubat 2020 Cuma gününe kadar staja gideceği kurumun kabul belgesini teslim etmek zorundadır. (Yerleştirme aşamasında Konsorsiyumun öğrencilere sağlayacağı destek hakkında ikinci aşamaya geçen öğrenciler ayrıca bilgilendirilecektir.)

Yerleştirilmeye hak kazandığı halde kabul mektubu teslim etmemiş olan öğrencilerimiz başvurularını tamamlamamış sayılacakları için 29 Şubat tarihi itibariyle yerleştirilme hakkı son bulacaktır.

Başvuru Kriteri:

Başvuruların uygunluğu, Ulusal Ajans tarafından belirlenen minimum genel not ortalaması kriteri üzerinden kontrol edilir.

Ön lisans/Lisans: 2.20/4.00
Lisansüstü: 2.50/4.00

Minimum başvuru kriterlerine sahip olan öğrencilerin 1. Aşamayı başarı ile tamamlayabilmeleri için kayıtlı oldukları Yükseköğretim Kurumunun Yabancı Dil ve Erasmus Notu kriterlerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Bununla birlikte başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar da dikkate alınır:

Aynı eğitim seviyesinde daha önce Erasmus Programına katılım: Her bir önceki katılım için -10 puan

Dezavantajlı öğrenciler (Sağlık durumu ile ilgili doktor raporunu, başvuru formu ile birlikte sunması halinde): +10 puan

Şehit ve gazi çocuklarına: +15 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe gidilmesi halinde: -10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere: +10 puan

Başvuru Belgeleri:

Öğrenciler, başvuru belgelerini kayıtlı oldukları Üniversitenin konsorsiyum temsilcisine teslim etmelidir. (Konsorsiyum temsilcileri için Üniversiteniz ile iletişime geçin.)

Başvuru Formu (Başvuru formu online olarak doldurulup çıktısı alındıktan sonra imzalanmalı. Başvuru formu için Üniversitenizin web sitesini ziyaret ediniz.)

Europass formatında CV* (Europass formatı için tıklayınız.)

1 Resim*

* Başvuru formu doldurulurken, diğer başvuru evraklarının elektronik versiyonu forma yüklenmelidir.

Başvurular Erasmus Notu üzerinden değerlendirilecektir.

  • Erasmus Notu: %50 GNO + %50 YABANCI DİL NOTU

Erasmus Notu

Üniversitelerin yabancı dil değerlendirme koşulları için tıklayınız & Konsorsiyum Kurum Temsilcisi ile iletişime geçiniz;

- Mezun durumunda olan öğrencilerimiz de mezun olmadan önce başvuru yaptıklarında hareketlilikten faydalanabilirler. Ancak kazanılan staj hakkının mezuniyeti takiben 12 ay içerisinde tamamlanmış olması gerekmektedir.

 

Within the scope of the 2019-2020 European Internship Consortium, applications for Erasmus Internship Mobility were opened.

The minimum period for Erasmus Internship Mobility is 2 months and students have the right to benefit from Erasmus Student Mobility for 12 months during their two-year degree, undergraduate, graduate and doctoral studies.The deadline to complete the mobility is 31 May 2021. You can register your applications through the Erasmus website of your University.

Deadline for Application: 29/11/2019

Application Stages:

Stage 1: Submission of Application Documents:

The application will be carried out in two stages and the deadline for submission of the application forms is 29/11/2019. Application forms should be communicated to the Consortium Institution Representatives or the Erasmus Office of the relevant University. Detailed information about the application forms is available under the title of Application Documents.

 

Stage 2: Submission of the Certificate of Acceptance: 28th of February 2020

  1. In the first stage, the students who successfully fulfill the application criteria, the foreign language requirement and the Erasmus grade criterion must submit a certificate of acceptance from the institution to which they will be intern until 28th of February 2020 on Friday.
  2. The students who pass the second phase successfully about the support provided by the Consortium in the placement phase will be informed. Students who have not submitted the letter of acceptance even though they are entitled to the placement will be entitled to be placed on 28th of February as they will not be considered to have completed their applications.
  3. Click for Certificate of Acceptance.

 

Application Criteria:

The suitable of applications is checked by the minimum average grade criterion determined by the National Agency.

• Associate Degree: 2.20 / 4.00

• Graduate: 2,50 / 4,00

Students who succeed minimum application requirements must fulfill the requirements of Foreign Language and Erasmus Grade of Higher Education Institution which they are registered in order to successfully complete Stage 1.

the conditions to be taken into consideration:

• Participation in the Erasmus + program before the same level of education: For every previous attendance -10 points

• disadvantaged students (the doctor's report about health status, if the offer together with the application form): +10 points

• Martyrs’ and Veterans’ relatives: +15 points

• In case of mobility in the country of origin: -10 points

• Under the 2828 coded law of Social Work, studetns whose needed protection, care or sheltering: +10 points

 

Application Documents:

Students must submit their application documents to the consortium representative of the University where they are registered. (For Consortium Representatives please contact with your University.)

1. Application Form Application Form (Application form must be completed online and signed after printing. For application form, please visit the University website.)

2. CV in Europass format (Click for Europass format)

3. Transcript *(Must be approved by the Registrar's Office)

4. Picture 1

* When filling out the application form, the electronic version of the other documents should be uploaded to the application page of the relevant University’s.

Applications will be evaluated on Erasmus Grade.

• Erasmus Grade: 50% GNO + 50% FOREIGN LANGUAGE

Students who have previously attended Erasmus Education and / or Internship Mobility will have 10 points deduction from Erasmus Grade.

Erasmus Grade

Click here for the conditions of foreign language assessment of universities & contact the Consortium Institution Representative;

- Graduated students may also benefit from mobility if they apply before graduation. However, the internship mobility must be completed within 12 months after graduation.